POISTENIE

Objem poisteného majetku a zodpovednosti za škodu:                                     5 000 000 000 EUR

Ponuka poistných produktov:

Poistenie majetku

 • Požiarne riziká
 • Živelné riziká
 • Odcudzenie
 • Úmyselné poškodenie - vandalizmus

Poistenie vozidiel (motorových aj nemotorových, koľajových)

Poistenie lietadiel, námorných a riečnych lodí

Poistenie technických rizík

 • Poistenie strojov
 • Poistenie elektroniky
 • Poistenie prerušenia prevádzky
 • Stavebno – montážne poistenie

Poistenie špeciálnych rizík

 • Energetických, jadrových
 • Petrochemických
 • Banských
 • Enviromentálnych
 • Poľnohospodárskych

Poistenie zodpovednosti za škodu

 • Všeobecná zodpovednosť
 • Zodpovednosť manažmentu
 • Profesná zodpovednosť
 • Zodpovednosť za výrobok
 • Zmluvná  a špeciálna zodpovednosť

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistenie prepravovaného nákladu

Poistenie úverov, pohľadávok, kaucie

Poistenie rôznych finančných strát

Poistenie právnej ochrany

Poistenie proti aktom terorizmu a sabotáže

Vojnové riziká