GDPR

Komunikáciu týkajúcu sa ochrany osobných údajov (žiadosti, podnety, sťažnosti ...) zasielajte na e-mailovú adresu :

gdpr@concorde.sk

Zodpovedná osoba: Mgr. Juraj NAGY, 0903 388 609 , nagy@concorde.sk

*****************************************************************

Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť CONCORDE spol. s r.o. so sídlom Vajnorská 100, Bratislava 831 04, IČO: 31 350 623, zapísaná v v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III.  Oddiel: Sro  Vložka číslo: 5080/B sa zaoberá sprostredkovaním finančných služieb. Spoločnosť CONCORDE spol. s r.o. v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov, v ktorom spracúva osobné údaje:

A)     klientov, ich zástupcov alebo iných dotknutých osôb na základe a v rozsahu podľa osobitného zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov,

B)      klientov, ich zástupcov alebo iných dotknutých osôb na základe dobrovoľného súhlasu na marketingové, obchodné a reklamné aktivity. Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje  dobrovoľne a to vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov formou emailu, podpísaním  dokumentu „Súhlas so spracovaním osobných údajov“, alebo podpísaním formuláru „Záznam z rokovania s klientom“.

Aké osobné údaje a v akom rozsahu spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu vymedzenom v „Zázname z rokovania s klientom“ ako aj v „Súhlase so spracovaním osobných údajov“, podľa paragrafu 31 Zákona č. 186/2009 Z.z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších právnych predpisov.

Aký je účel spracovania osobných údajov ?

Hlavným účelom spracovania osobných údajov je poskytovanie finančného sprostredkovania, s ktorým súvisí poskytovanie poradenstva v oblasti finančných produktov,  identifikácia klienta alebo zástupcu klienta, overovanie tejto identifikácie, zdokumentovanie činnosti samostatného finančného agenta, ochrana a domáhanie sa práv spoločnosti CONCORDE spol. s r.o. voči klientom a vykonávanie obchodných, reklamných a marketingových aktivít.

Ako dlho a akým spôsobom spracúvame osobné údaje ?

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane i manuálne s dĺžkou platnosti udelenou vo formulároch. Osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, s dôrazom na rešpektovanie Vašich základných práv ako dotknutej osoby. Dôraz kladieme na dodržiavanie i ďalších zásad, vyplývajúcich zo Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako sú zásady integrity a dôvernosti, zodpovednosti, správnosti. Osobné údaje získavame len na konkrétne účely a ich rozsah je obmedzený na nevyhnutný účel spracovania.  

Komu sprístupňujeme osobné údaje?

Osobné údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom alebo spolupracovníkom spoločnosti ako aj správcovi osobných údajov, pokiaľ je to nevyhnutné k plneniu ich pracovných povinností, ďalej prípadným spracovateľom údajov, s ktorými má spoločnosť uzatvorenú "zmluvu o Spracovaní osobných údajov“. V prípade organizovania konferencií, workshopov, seminárov a ďalších obchodných aktivít, môžu byť Vaše údaje uvedené na prezenčnej listine a sprístupnené spolu-usporiadateľom, alebo zástupcom iných spoločností s ktorými pravidelne alebo jednorazovo spolupracujeme.

Aké sú Vaše práva ?

Každá osoba, ktorej sa spracúvajú osobné údaje, má podľa Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a neskorších predpisov právo na informácie a prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a právo namietať.  

Na koho sa môžete obrátiť v prípade ďalších otázok ?

V prípade ďalších otázok Vám poskytneme informácie, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov v stručnej, transparentnej a zrozumiteľnej forme. Informácie Vám poskytneme spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná Vaša žiadosť, v elektronickej alebo listinnej.

*****************************************************************

 

CONCORDE spol. s r.o. 

Office : Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava 3
Tel.:      +421 2 491 14 604
Fax.:      +421 2 491 14 611

 

Žiadosti: